O nas

IBPSAInternational Building Performance Simulation Association (www.ibpsa.org) –  Stowarzyszenie Symulacji Procesów Fizycznych w Budynkach jest międzynarodową organizacją non-profit zrzeszającą środowisko badaczy, naukowców, programistów zajmujących się symulacjami procesów fizycznych w budynkach oraz inżynierów, audytorów i praktyków użytkujących oprogramowanie symulacyjne w procesie projektowania budynków i ich instalacji w celu poprawy środowiska wewnętrznego budynków oraz ochrony środowiska zewnętrznego.

IBPSA-POLAND (www.ibpsa-poland.org) jest regionalnym oddziałem IBPSA. Została utworzona 21 czerwca 2007 roku w czasie XI Konferencji Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. W chwili powstania liczyła ona 35 członków z 12 ośrodków akademickich w Polsce. Obecnie IBPSA-POLAND liczy 75 członków z Polski, Niemiec i Austrii. W chwili obecnej członkostwo w stowarzyszeniu jest bezpłatne. IBPSA-POLAND dorocznie organizuje spotkania / warsztaty oraz prowadzi wymianę informacji  drogą elektroniczną poprzez e-mail oraz stronę internetową.

Zarząd

IBPSA-POLAND zarządzana jest poprzez radę dyrektorów, w skład której wchodzą prezes, vice-prezes, sekretarz oraz skarbnik. Kontakt z zarządem (mail@ibpsa-poland.org).

Obecny skład Zarządu to:

 • Prezes:            dr inż. Piotr Narowski
 • Vice-prezes:   dr inż. Eliza Szczepańska-Rosiak
 • Sekretarz:       dr inż. Janusz Belok
 • Skarbnik:        dr inż. Maciej Mijakowski

Poprzedni Prezes dr hab. inż. Dariusz Heim pełni funkcję doradczą dla Zarządu.

Misja stowarzyszenia

Stowarzyszenie IBPSA zostało założone z myślą o rozwoju i promocji nauki i badań związanych  z modelowaniem i symulacjami komputerowymi procesów fizycznych w budynkach w celu zwiększania możliwości projektowania, budowania, eksploatacji i utrzymania nowych i istniejących budynków oraz ich instalacji na świecie.

Wizja

Budownictwo, bez wątpienia, jest jednym z najważniejszych sektorów przemysłowych i gospodarczych wpływających na jakość życia i środowiska. Pomimo to nadal niewielu , projektantów i deweloperów poświęca uwagę całkowitym kosztom cyklu życia budynków wynikającym z jego budowy, eksploatacji i rozbiórki.

Szeroko rozumiane symulacje komputerowe w budownictwie oferują potencjał umożliwiający rozwiązywanie problemów związanych zarówno z wyznaczaniem charakterystyk energetycznych budynków jak i wspomaganiem procesów projektowania obiektów budowlanych uwzględniających współczesne wymogi związane z minimalizacja zapotrzebowania na energię oraz zwiększaniem komfortu wewnętrznego. Rozwój metod modelowania i symulacji procesów fizycznych w budynkach umożliwia postęp we wspomaganiu procesu projektowania oraz eksploatacji budynków, jak również pomaga w podejmowaniu decyzji w poszczególnych etapach cyklu życia budynku. W związku z rosnąca potrzebą wykorzystywania narzędzi symulacyjnych rozwój, ocena, wykorzystanie w praktyce oraz normalizacja programów symulacji komputerowych w budownictwie staje się coraz istotniejsza. Bardzo ważna staje się również integracja istniejących powszechnie stosowanych modeli i narzędzi rozwiązujących pojedyncze problemy w budownictwie (np. zagadnienia zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia budynku oraz analiza oświetlenia) na różnych poziomach złożoności w zintegrowane modele opisujące wzajemne zależności procesów zachodzących w budynkach. W rozwiązywaniu problemów symulacji procesów fizycznych w budynkach pomaga również transfer technologii oraz metod komputerowych stosowanych w różnych dziedzinach naukowych zajmujących się budynkami.

IBPSA chcąc pełnić wiodącą rolę w promowaniu i rozwoju technologii i metod symulacji komputerowych w budownictwie tworzy forum wymiany myśli i poglądów dla naukowców, badaczy, twórców oprogramowania, architektów, inżynierów, audytorów i praktyków budownictwa. Umożliwia przepływ informacji oraz zachęca do rozwijania i stosowania metod symulacji komputerowych, transferu technologii oraz standaryzacji metod analiz komputerowych używanych w budownictwie. W celu osiągnięcia tych zamierzeń:

 • członkostwo w IBPSA będzie pożyteczne i przynoszące zyski w dziedzinach zainteresowań poszczególnych członków na całym świecie,
 • rządy, przemysł, media oraz instytucje akademickie będa mogły korzystać z osiągnięć IBPSA w celu określania swoich polityk, zakresu badań naukowych oraz tworzenia i rozwoju oprogramowania oraz aplikacji służacych symulacjom komputerowym dla potrzeb budownictwa,
 • oddziały regionalne na całym świecze będa korzystały z doświaczeń i wiedzy całego stowarzyszenia ,
 • IBPSA będzie działać jako organizacja porządkująca i standaryzująca oprogramowanie i usługi symulacyjne dla budownictwa,
 • członkowie będa nawiązywali kontakty pomiędzy soba za pośrednictwem sieci i mediów społecznościowych droga elektroniczną,
 • IBPSA będzie tworzyć ramy i podstawy do zawiązywania strategicznych przymierzy z instytucjami naukowo-badawczymi R&D oraz służacych transferowi technologii w celu współpracy i wymiany informacji.

 Cele stowarzyszenia

W chwili zakładania stowarzyszenia zostały określone następujące cele:

 • identyfikacja problemów w środowisku wewnętrznym budynków, które mogą być rozwiązane poprzez rozwój metod i technik symulacyjnych,
 • określenie własności i charakterystyk użytkowych budynków, które mogą być obliczone z użyciem metod komputerowych,
 • wyznaczenie obszaru badań naukowych i rozwoju systemów symulacji komputerowych dla potrzeb rozwijającego się rynku analiz i charakterystyk użytkowych budynków oraz transferu tej technologii do projektantów i użytkowników,
 • promocja i standaryzacja metod obliczeniowych w sektorze budowlanym oraz
 • upowszechniane aktualnego stanu wiedzy i edukacja członków stowarzyszenia i szerokiego kręgu odbiorców, których interesuje stosowane symulacji komputerowych w budownictwie.

Funkcje stowarzyszenia

Kluczowe funkcje stowarzyszenia IBPSA to:

 • współpraca z projektantami, właścicielami budynków, zarządcami i deweloperami w celu określenia właściwej roli symulacji komputerowych charakterystyk użytkowych budynków,;
 • promocja symulacji komputerowych poprzez programy edukacyjne, doradztwo, reklamę i inne media społecznościowe i kanały informacyjne dla dobra sektora budowlanego oraz środowiska symulacji komputerowych w budownictwie,
 • budowa bazy naukowej, z której wszyscy moga korzystać dla potrzeb rozwoju rynku symulacji komputerowych,
 • budowa ram oprogramowania, na bazie których może być rozwijane oprogramowanie inżynierskie wspomagające analyzę procesów fizycznych w budynkach,
 • Zwiększanie i promowanie właściwego wykorzystania narzędzi symulacyjnych w budownictwie,
 • pomoc w integracji systemów wspomagania projektowania (CAD) z oprogramowaniem wykorzystywanym w analizch charakterystyk użytkowych budynków i ich symulacjach poprzez identyfikowanie standardów obliczeniowych i niezbędnych dla nich plików danych wejściowych,
 • przygotowanie kursów szkoleniowych, forum technicznego, czasopism i biuletynów służących edukacji członków stowarzyszenia oraz opinii publicznej w zakresie symulacji komputerowych w budownictwie,
 • Sponsorowanie  lub wspólsponsorowanie  projektów badawczo i rozwojowych, których celem jest poprawienie możliwości i dokładnoości systemów symulacyjnych oraz poprawnego stosowania ich w praktyce,
 • przegląd dostępnych norm dotyczących zagadnień symulacji komputerowej w budownictwie oraz publikacja opisów i charakterystyk tych norm,
 • organizacja i porządkowanie kodów źródłowych systemów symulacji komputerowych w budownictwie będacych własnością publiczną,
 • pomoc deweloperom oprogramowania z sektora publicznego i prywatnego w wykorzystaniu  kodów źródłowych domeny publicznej w rozwoju  narzędzi symulacyjnych dla budownictwa,
 • tworzenie i organizacja słownika terminologii i definicji niezbędnych do normalizacji działu nauki i techniki zajmujących się symulacjami komputerowymi dla budownictwa,
 • asystowanie komitetom normalizacyjnym w zrozumieniu i właściwej interpretacji standardów i praktyk przygotowanych i stosowanych przez IBPSA,
 • wspomaganie różnorodnych mediów tradycyjnych i elektroniczncyh pomagających w utrzymywaniu kontaktów i dostarczaniu informacji członkom stowarzyszenia oraz
 • promocja międzynarodowei i międzydzydyscyplinarnej wymiany informacji na temat symulacji charakterystyk użytkowych budynków.

Organizacja i członkowie

IBPSA jest międzynarodową organizacją z regionalnymi oddziałami na całym świecie. Obecnie jest 28 oddziałów na 5 kontynentach, do których należy 38 państw. Indywidualni członkowie będący zrzeszeni w oddziałach regionalnych stają się członkami całej organizacji. Obecnie skupia ona około 4700 osób na całym świecie. Oddziały lokalne mają nazwy takie jak IBPSA-USA, IBPSA-POLAND tak więc organizacja macierzysta nazwana została IBPSA-WORLD w celu odróżnienia jej od regionalnych afiliacji. IBPSA zarządzana jest poprzez radę dyrektorów, w skład której wchodzą prezes, vice-prezes, skarbnik i sekretarz oraz przewodniczący oddziałów regionalnych wybierani przez członków stowarzyszenia. wszystkie oddziały regionalne maja swoje zarządy z odpowiednikami stanowisk.