Konferencje

Poniżej wyszczególniono konferencje międzynarodowe organizowane przez Stowarzyszenie IBPSA oraz konferencje krajowe, podczas których obyły się sesje specjalne współorganizowane przez IBPSA-POLAND:


Konferencje zagraniczne

 

Building Simulation 2015 – Hyderabad, India 7-9 grudnia , 2015
Building Simulation 2013 – Chambéry, France 25-28 sierpnia , 2013
Building Simulation 2011 – Sydney, Australia 14-16 listopada , 2011
Building Simulation 2009 – Glasgow, Scotland 27-30 lipca , 2009
Building Simulation 2007 – Beijing, China 03-06 września , 2007

 

 


Konferencje krajowe

XV Konferencja Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce Słok, 9-11 czerwca 2015

W trakcie XV konferencji Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, która odbyła się w dniach 9-11 czerwca 2015 r. miała miejsce sesja pod patronatem IBPSA-POLAND. W czasie pierwszej sesji w środę 10 czerwca 20015  pod tytułem „Modelowanie procesów fizycznych – IBPSA” zaprezentowano siedem referatów:

 • „Zmodyfikowana metoda potencjałów węzłowych w analizach energetycznych budynków” – P. Narowski,
 • „Optymalizacja systemów ogrzewczych w wybranym budynku jednorodzinnym” – H. Jędrzejuk, M. Litwiniak,
 • „Badania laboratoryjne oraz symulacyjne wychładzania komory testowej” – J. Belok, L. Fedorowicz, A. Nowoświat, I. Pokorska-Silva,
 • „Dynamika cieplna budynku wykonanego z elementów modyfikowanych MFZ” – A. Machniewicz, D. Heim,
 • „Określanie właściwości cieplnych dla modyfikowanych geometrycznie materiałów izolacyjnych” – B. Orlik Kożdoń, T. Steidl,
 • „Ocena wpływu drgań komunikacyjnych na konstrukcję budynku oraz komfort mieszkańców” – D. Łaska, J. Bęc,
 • „Analiza numeryczna obciążenia wiatrem kopuły o podstawie koła i elipsy” – P. Jamińska.

13 edycja FORUM WENTYLACJA 2015, Warszawa, 3-4 marca 2015

W dniu 3 marca 2015 roku w trakcie pierwszego dnia targów Forum Wentylacja 2015 odbyło sie seminarium pod patronatem IBPSA-POLAND pod tytułem – Symulacje komputerowe – wspomaganie projektowania klimatyzacji komfortu.

 • „Rozdział powietrza, komfort cieplny, zapotrzebowanie na energię – konieczność integracji systemów obliczeniowych” – dr inż. Piotr Narowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska,
 • „Wpływ zakresu swobodnych zmian parametrów mikroklimatu na zapotrzebowanie na energię przez rożne systemy klimatyzacji komfortu” – dr inż. Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska,
 • „Możliwości zapewnienia komfortu cieplnego bez konieczności chłodzenia aktywnego” – dr. inż. Joanna Rucińska, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.,
 • „Wynikowa wartość wilgotności powietrza w pomieszczeniach” – dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska,
 • „Kluczowe parametry kształtujące komfort cieplny w pomieszczeniu – wyniki symulacji dla rożnych systemów rozdziału powietrza” – mgr inż. Piotr Tarnawski, FLOWTEK Symulacje 3D,
 • „Szczegółowe modelowanie klimatu pomieszczeń – konieczność, czy kaprys?” – dr inż. Jarosław Müller, Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza,
 • „BIM jako narzędzie poszukiwania kompromisu między komfortem, a energią” – dr inż. Piotr Bartkiewicz, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska,

 

XIV Konferencja Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce Słok, 18-20 czerwca 2013

W czasie XIV konferencji Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, która odbyła się w dniach 18-20 czerwca 2013 r. odbyły się dwie sesje pod patronatem IBPSA-POLAND. Podczas przedpołudniowej IV sesji, która odbyła się 19 czerwca 2013r  pod tytułem „Symulacje energetyczne budynków” zaprezentowano sześć referatów:

 • „High performance interior insulation system Stotherm In Aevero” – G. Rudolph,
 • „Dokładność odwzorowania procesów cieplno-wilgotnościowych w budynku jednorodzinnym w Polsce (adaptacja oprogramowania TRNSYS do warunków Polski)” – J. Rucińska, B. Zawada,
 • „Symulacja działania wentylacji hybrydowej wykorzystującej wilgotność powietrza jako sygnał sterujący” – M. Mijakowski, J. Sowa, P. Narowski,
 • „Wpływ sposobu użytkowania obiektu na efektywność fasady podwójnej” – A. Machniewicz, D. Knera, D. Heim,
 • „Efekt zastosowania elementów o regulowanej przepuszczalności promieniowania słonecznego na skuteczność funkcjonowania fasady podwójnej” – D. Knera, A. Machniewicz, D. Heim,
 • „Adaptacja akustyczna hali produkcyjnej do wymagań związanych z dźwiękowym systemem ostrzegawczym” – M. Jabłoński, K. Wiśniewski.

Sesja VI pod tytułem „Modelowanie procesów fizycznych”  odbyła się po południu 19 czerwca 2013. W czasie jej trwania przedstawiono następujące referaty:

 • „Thermoelastic response in infinite hollow cylinder with longitudinally graded material properties” – P. Ostrowski., A. Radzikowska,
 • „Modelowanie funkcji odpowiedzi typowych mostków cieplnych identyfikowanych w systemach BIM” – P. Narowski, J. Stasierski, M. Mijakowski, J. Sowa,
 • „Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła” – P. Ziembicki, A. Węglarz, M. Klimczak,
 • „Porównanie symulacji CFD z wykorzystaniem różnych wersji modelu  k – z badaniami modelowymi prostopadłościanu” – P. Jamińska, T. Lipecki, E. Błazik-Borowa,
 • „Analiza wpływu zastosowanego modelu turbulencji na zgodność wyników z pomiarami laboratoryjnymi rozkładu prędkości płaskiej strugi ograniczonej” – G. Krajewski,
 • „Wentylacja naturalna tunelu drogowego w warunkach pożaru – obliczenia numeryczne” – G. Sztarbała.

 

Energodom 2012 – Krakow, 11-14 września 2012

W połowie września 2014 roku odbyła Międzynarodowa Naukowo-Techniczna Konferencja ENERGODOM, organizowana przez Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli Politechniki Krakowskiej. W roku 2012 ze względu na zapowiadane zmiany przepisów organizatorzy konferencji postanowili szczególną uwagę poświęcić budownictwu prawie zeroenergetycznemu. Jedna z sesji konferencji zorganizowana została we współpracy z IBPSA-POLAND. Na sesji tej wygloszono następujące referaty:

 • „Energetyczne efekty zastosowania w systemach DSF oszklenia o różnych właściwościach spektralnych” –  Marcin Janicki, Dariusz Heim,
 • „The implementation of a periodic thermal conduction model in a 4D simulation program” –  Kornicki T., Nackler J., Kreč K.,
 •  „The hygric performance of ceramic brick exposed to borderline dynamic conditions” –  Koronthályová O., Mihálka P.,
 • „Comparison of WUFI®plus with the PHPP”  –  Schöner T.,
 • „Analiza zapotrzebowania na energię końcową dla gmachu głównego Muzeum Narodowego w Krakowie”  –   Sadłowska-Sałęga A., Radoń J., 
 • „Wytyczne tworzenia koncepcji energetycznej budynku”  –  Chwieduk D.,
 • „Guidelines for the control algorithm of heating installations in LARS low-energy system” –  Górzeński R., Górka A., Szczechowiak E.

 

XIII Konferencja Fizyka Budowli w Teorii i PraktyceSłok, 23-26 czerwca 2011

W środę 15 czerwca 2011 r. w trakcie IV sesji konferencji Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, która odbyła się pod auspicjami IBPSA-POLAND wygłoszono  sześć referatów dotyczących zagadnień symulacji energetycznej budynków:

 • „Modeling and simulation of indoor environment and building energy performance” –  K. Kabele,
 • „Meteorologiczny rok odniesienia do obliczeń energetycznych (WYEC2) dla potrzeb optymalizacji fasad budynków” –  P. Narowski, M. Janicki, D. Heim,
 • „Wpływ zmian w układzie zabudowy na przepływ powietrza” –  K. Klemm,
 • „Oddziaływanie wiatru na przepływ powietrza w tunelach” –  G. Sztarbała,
 • „Modelowanie wilgotności względnej powietrza w budynkach – możliwości i ograniczenia program CONTAMW 3.0.” –  M. Mijakowski, J. Sowa,
 • „Wybrane rozwiązania przegrody doświetlającej w pomieszczeniu przeznaczonym do pracy umysłowej” –  D. Heim, H. Jędrzejuk, E. Szczepańska.

 

Energodom 2010 – Krakow, 12-15 września 2010

W Krakowie w dniach 12-15 września 2010 roku odbyło się X Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Techniczne „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię” – ENERGODOM 2010. Sympozjum to odbywało sie równolegle z pierwszym wydaniem sympozjum CESBP-2010 Central European Sympozjum on Building Physics – 2010. Jedna z sesji 13 września 2010 roku sympozjum ENERGODOM-2010 zorganizowana była przy współudziale IBPSA-POLAND. Tematyka sesji skoncentrowana była na narzędziach symulacyjnych i obliczeniowych w fizyce budowli. Podczas sesji wygloszono następujące referaty:

 • „Wpływ rodzaju system ogrzewczego na comfort cieplny i zużycie energii w jednorodzinnych budynkach” –  Szymon Firlong,
 • „Indoor Air Quality – measurements and CFD simulations” –  Richard Nagy, Ingrid Šenitková,
 • „Efektywność aktywnych i pasywnych systemów solarnych w energooszczędnych budynkach użyteczności publicznej w Polsce” –  Henryk Nowak, Dominik Wlodarczyk, Łukasz Nowak, Elżbieta Śliwińska, Maja Staniec,
 • „Multi-criterion analysis of beas – energy performance indicators” – Silvia Vilčekova, Eva Krídlová-Burdová, Ingrid Šenitková,
 • „Zapotrzebowanie na ciepło i chłód pomieszczeń na poddaszu” – Dorota Chwieduk.

 

XII Konferencja Fizyka Budowli w Teorii i PraktyceSłok, 23-26 czerwca 2009

W dniach 23.06.2009 – 26.06.2009 odbyła się  XII konferencja Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce. We wtorek 26 czerwca 2009 II sesja konferencji  zorganizowana była pod patronatem IBPSA-POLAND. Sesja odbyła sie pod wspólnym tytułem „Symulacje energetyczne budynków” Podczas tej sesji zaprezentowano osiem referatów dotyczących zagadnien modelowania procesów fizycznych w budynkach I wykorzystania systemów informatycznych. Tytuły referatów były następujące:

 • „Wpływ wiatru na odprowadzenie spalin gazu z mieszkań – studium pewnego przypadku” –  G. Krajewski, J. A. Żurański,
 • „Dynamic simulation of buildings: comparison between different approaches” –  A. Prada, M. Baratieri, P. Baggio, A. Gasparella,
 • „Godzinowy model 6R1C dynamiki cieplnej budynku” –  P. Narowski, J. Sowa, M. Mijakowski
 • Godzinowa metoda obliczania zapotrzebowania na energię w systemach wentylacji i klimatyzacji” –  M. Mijakowski, J. Sowa, P. Narowski,
 • „Walidacja obowiązującej metody szacowania zapotrzebowania na energię budynków zgodnie z procedurą Bestestu” –  A. Panek, J. Rucińska,
 • „Systemy zarządzania informacją o budynku jako przyszłość metod komputerowego wspomagania projektowania” –  P. Bartkiewicz,
 • „Symulacja numeryczna turbulentnego przepływu powietrza w strefie przypowierzchniowej elementu architektonicznego o rozwiniętej geometrii’ – K. Klemm, M. Jabłoński,
 • „Analiza przepływu powietrza przez wentylowane szczeliny pionowe w przegrodach budynku o dużym stopniu ekspozycji” –  D. Heim.

 

 

Energodom 2008 – Kraków 15-17 października 2008

W Krakowie w dniach 15-17 października 2008 roku odbyło się IX Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Techniczne – ENERGODOM 2008. W środę 15 października odbyła się sesja pod auspicjami IBPSA-POLAND. W trakcie jej trwania zostały wygłoszone następujące referaty:

 • „Zasady i potrzeba opracowywania katalogu mostków cieplnych” –  Krzysztow Pawłowski,
 • „Prognozowanie zmian temperatury i wilgotności w szklarni” –  Sławomir Grabarczyk,
 • „Analiza energii i egzergii domu niskoenergetycznego i pasywnego” –  Maciej Wesołowski, Aldona Skotnicka-Siepiak, Zygmunt Wierciński,
 • „Wpływ zestawów szyb o stałych i zmiennych charakterystykach radiacyjnych na bilans cieplny pomieszczenia” –  Łukasz Nowak, Henryk Nowak,
 • „Analiza godzinowego algorytmu obliczania rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia budynku” –  Aleksander Panek, Joanna Rucińska,
 • „Prosty model symulacyjny przegrody z izolacją transparentną” –  Tomasz Kisilewicz,
 •  „Wykorzystanie technik symulacji komputerowych w projektowaniu energooszczędnego budynku biurowego”  –  Dariusz Heim, Jakub Samuszonek,
 •  „Komputerowe wspomaganie audytingu energetycznego miejskich systemów ciepłowniczych”–  Antoni Malinowski, Włodzimierz Turkowski, Andrzej Muzyczak, Taras Greczyn. 

 

 

Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w PolsceWarszawa, 22 i 23 listopada 2007

W dniach 22-23 listopada 2007 roku odbyła się w Warszawie IX Ogólnopolska Konferencja „Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce„. Z inicjatywy organizatorów jedna z sesji poświęcona została w całości na prezentację możliwości wykorzystania technik symulacyjnych w ocenie parametrów środowiska wewnętrznego w budynkach.

Tematyka sesji specjalnej zorganizowanej wspólnie z IBPSA-POLAND obejmowała szeroki zakres zagadnień począwszy od modelowania zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym, a skończywszy na złożonych procesach transportu ciepła i masy w elementach budynków. Podczas sesji zaprezentowano następujące referaty:

 • Ocena komfortu wizualnego w pomieszczeniach przy pomocy symulacyjnych technik obliczeniowych –  Dariusz Heim, Politechnika Łódzka,
 • Symulacje zużycia energii w budynkach biurowych – Nadzieje i rozczarowania – Piotr Bartkiewicz,  Politechnika Warszawska,
 • Symulacje komputerowe rozprzestrzeniania się pożaru w obiektach budowlanych, – Grzegorz Sztarbała, Instytut Techniki Budowlanej,
 • Wpływ wiatru na komfort człowieka – Katarzyna Klemm, Politechnika Łódzka,
 • Analiza komfortu cieplnego domu energooszczędnego – Janusz Belok i Tomasz Steidl, Politechnika Śląska.

XI Konferencja Fizyka Budowli w Teorii i PraktyceSłok, 20-22 czerwca 2007

21 czerwca 2007 podczas XI Konferencji Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce odbyło się zebranie założycielskie Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Symulacji Procesów Fizycznych w Budynkach IBPSA-POLAND.

W zebraniu wzięło udział 35 osób z 12 ośrodków naukowo-badawczych. W wyniku tajnego głosowania wybrano Zarząd IBPSA-POLAND w następującym składzie:
Przewodniczący: Dr inż. Dariusz Heim
Vice-przewodniczący: Dr inż. Piotr Narowski
Sekretarz: Dr inż. Tomasz Kisilewicz
Skarbnik: Dr nt. Katarzyna Klemm